Zákon o ochraně oznamovatelů

Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)

Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 zřídilo vnitřní oznamovací systém a přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat. S přijatým oznámením se může seznámit pouze příslušná osoba. Veškeré poskytnuté informace jsou proto v naprostém bezpečí. Gymnázium se zavazuje poskytnout oznamovateli ochranu před negativními důsledky vyjma případů, že podání nebylo učiněno v dobré víře, či bylo použito vědomě nepravdivých či zavádějících informací nebo došlo k zapojení samotného oznamovatele do nezákonného či neetického jednání.

Příslušná osoba: Daniel Dohnal

Telefon: 283 891 459 (případně linka 20)

E-mail: daniel.dohnal[at]gymspit.cz

Tyto kontaktní údaje neslouží k přijímání oznámení. Oznámení lze podat způsoby uvedenými níže.

Možnosti podání oznámení

V souladu se Zákonem umožňujeme podat oznámení písemně, ústně nebo osobně.

1. Písemně

Prostřednictvím oznamovacího formuláře. Oznámení lze sledovat v sekci Zkontrolovat oznámení, po zadání unikátního klíče, který získáte po odeslání oznámení.

2. Ústně

Na interní telefonní lince 20 nebo 283 891 459

3. Osobně

Příslušné osobě do 14 dnů po domluvě na výše uvedených kontaktech. Příslušná osoba o takovém oznámení vyhotoví protokol.

Oznámení musí obsahovat minimálně tyto údaje:

 • Jméno, příjmení a datum narození oznamovatele (případně jiné údaje umožňující identifikaci);
 • Určitý a srozumitelný popis jednání, které je předmětem oznámení. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej
  řádně prošetřit;
 • Důkazy prokazující jednání popsané v oznámení.


Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé, takové jednání může být sankcionováno. Anonymní oznámení budou přijímána (čímž se vylučují ze zákona o ochraně oznamovatelů).

Co je považováno za oznámení dle Zákona?

Pokud upozorníte na jednání, které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech stanovených Zákonem (např. finanční služby, daně z příjmů právnických osob, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí, zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů aj.).
   

Ochrana osobních údajů

Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních a uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

Externí oznamovací kanál

Oznámení můžete podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Více informací včetně oznamovacího formuláře naleznete na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/.

Vyloučení

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.

Směrnice

Vnitřní směrnice o řešení oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů pro Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 je dostupná zde.